This Ashtottara on Sri Lakshmana Swamy was composted by Sri Ramanadham, childhood friend of Sri Lakshmana Swamy and father of Mathru Sri Sarada.   PDF

श्री रामनाधम्विरचितम् श्री लक्ष्मणाष्टोत्तरशतनामावली
Śrī Rāmanādhamviracitam Śrī Lakṣmaṇāaṣṭottaraśatanāmāvalī
1 ॐ श्री शुक्लाम्बरधराय नमः Oṁ Śrī Śuklāmbaradharāya Namaḥ
2 ॐ श्री लक्ष्मणाचार्याय नमः Oṁ Śrī Lakṣmaṇācāryāya Namaḥ
3 ॐ श्री रमणानुग्रहाय नमः Oṁ Śrī Ramaṇānugrahāya Namaḥ
4 ॐ श्री आत्मारमणाय नमः Oṁ Śrī Ātmāramaṇāya Namaḥ
5 ॐ अरुणाचलेश्वर कबलितघनविश्वरूपाय नमः Oṁ Aruṇācaleśvara Kabalitaghanaviśvarūpāya Namaḥ
6 ॐ शशिकलायá नमः Oṁ Saśikalāya Namaḥ
7 ॐ प्रसन्नवदनाय नमः Oṁ Prasannavadanāya Namaḥ
8 ॐ सर्वविघ्नोपशान्तये नमः Oṁ Sarvavignopaśāntaye Namaḥ
9 ॐ परमात्माय नमः Oṁ Paramātmāya Namaḥ
10 ॐ ब्रह्मनिष्ठाय नमः Oṁ Brahmaniṣṭhāya Namaḥ
11 ॐ आत्मानन्दाय नमः Oṁ Ātmānandāya Namaḥ
12 ॐ आत्मारामाय नमः Oṁ Ātmārāmāya Namaḥ
13 ॐ विश्वंदर्पणदृश्यमानाय नम: Oṁ Viśvaṁdarpanadṛśyamānāya Namaḥ
14 ॐ देशकालातीतायá नम: Oṁ Deśakālātītaya Namaḥ
15 ॐ योगीश्वराय नमः Oṁ Yogīśvarāya Namaḥ
16 ॐ निरानंदमानंदमद्वैतपूर्णाय नमः Oṁ Nirānaṁdamānaṁdamadvaitapūrṇāya Namaḥ
17 ॐ निराकाराय नमः Oṁ Nirākārāya Namaḥ
18 ॐ व्योमस्वरूपाय नमः Oṁ Vyomasvarūpāya Namaḥ
19 ॐ निर्गुणाय नमः Oṁ Nirguṇāya Namaḥ
20 ॐ निर्विशेषाय नम: Oṁ Nirviśeṣāya Namaḥ
21 ॐ आश्रितवत्सलाय नमः Oṁ Āśritavatsalāya Namaḥ
22 ॐ आत्मविद्याप्रबोधाय नम: Oṁ Ātmavidhyāprabodhāya Namaḥ
23 ॐ अखण्डज्ञानवैराग्य सम्पन्नाय नमः Oṁ Akhaṇḍaj˝ānavairāgya Sampannāya Namaḥ
24 ॐ अष्टमूर्तिरूपायá नम: Oṁ Aṣṭamūrtirūpāya Namaḥ
25 ॐ पुरुषोत्तमाय नमः Oṁ Puruṣottamāya Namaḥ
26 ॐ अरुणाचलप्रियाय नमः Oṁ Aruṇācalapriyāya Namaḥ
27 ॐ भक्तवत्सलाय नमः Oṁ Bhaktavatsalāya Namaḥ
28 ॐ करुणापूर्णाय नमः Oṁ Karuṇāpūrṇāya Namaḥ
29 ॐ सर्वजीवप्रियाय नमः Oṁ Sarvajīvapriyāya Namaḥ
30 ॐ दीनरक्षकाय नमः Oṁ Dīnarakṣakāya Namaḥ
31 ॐ प्रेमस्वरूपाय नमः Oṁ Premasvarūpāya Namaḥ
32 ॐ मोक्षप्रदाय नमः Oṁ Mokṣapradāya Namaḥ
33 ॐ ज्ञानगम्याय नमः Oṁ J˝ānagamyāya Namaḥ
34 ॐ सन्ध्याय नमः Oṁ Sandhyāya Namaḥ
35 ॐ भूर्भुवस्सुवरोम् नमः Oṁ Bhūrbhuvassuvarom Namaḥ
36 ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् नमः Oṁ Tatsaviturvareṇyam Namaḥ
37 ॐ भर्गोदेवस्य धीमहि नमः Oṁ Bhargodevasya Dhīmahi Namaḥ
38 ॐ धियोयोनः प्रचोदयात् नमः Oṁ Dhiyoyonaḥ Pracodayāt Namaḥ
39 ॐ श्री रश्मिमते नमः Oṁ Śrī Raśmimatee Namaḥ
40 ॐ हृद्कुहरमानसनाशज्योतिरूपाय नमः Oṁ Hṛdkuharamānasanāśajyotirūpāya Namaḥ
41 ॐ अरिषड्वर्गविजेताय नमः Oṁ Ariṣaḍvargavijetāya Namaḥ
42 ॐ तुर्यातीताय नमः Oṁ Turyātītāya Namaḥ
43 ॐ जीवन्मुक्ताय नमः Oṁ Jīvanmuktāya Namaḥ
44 ॐ सच्चिदानन्दाय नमः Oṁ Saccidānandāya Namaḥ
45 ॐ श्री रमणभक्ताय नमः Oṁ Śrī Ramaṇabhaktāya Namaḥ
46 ॐ श्री शारदामातृपितृगुरुदैवज्ञानप्रदाताय नमः Oṁ Śrī Śāradāmātṛpitṛgurudaivaj˝ānapradātāya Namaḥ
47 ॐ सर्वसौभाग्यदाय नमः Oṁ Sarvasaubhāgyadāya Namaḥ
48 ॐ भावातीताय नमः Oṁ Bhāvātītāya Namaḥ
49 ॐ अनवरत आत्मनिष्ठागरिष्ठाय नमः Oṁ Anavarata Ātmaniṣṭhāgariṣṭhāya Namaḥ
50 ॐ अनन्ताय नमः Oṁ Anantāya Namaḥ
51 ॐ अमृततत्वाय नमः Oṁ Amṛtatatvāya Namaḥ
52 ॐ त्रिगुणातीताय नमः Oṁ Triguṇātītāya Namaḥ
53 ॐ परंज्योति प्रकाशरूपाय नमः Oṁ Paraṁjyoti Prakāśarūpāya Namaḥ
54 ॐ सन्ततमहाय नमः Oṁ Santatamahāya Namaḥ
55 ॐ प्रणवस्वरूपाय नमः Oṁ Praṇavasvarūpāya Namaḥ
56 ॐ सर्वरक्षाय नमः Oṁ Sarvarakṣāya Namaḥ
57 ॐ सृष्टिस्थिति लयाकाराय नमः Oṁ Sṛṣṭisthiti Layākārāya Namaḥ
58 ॐ तत्सत् नमः Oṁ Tatsat Namaḥ
59 ॐ तत्वमसि नमः Oṁ Tatvamasi Namaḥ
60 ॐ सत्यरूपाय नमः Oṁ Satyarūpāya Namaḥ
61 ॐ जगत् रूपाय नमः Oṁ Jagat Rūpāya Namaḥ
62 ॐ परमहंसाय नमः Oṁ Paramahamsāya Namaḥ
63 ॐ स्थितप्रज्ञाय नमः Oṁ Sthitapraj˝āya Namaḥ
64 ॐ परमाचार्याय नमः Oṁ Paramācāryāya Namaḥ
65 ॐ भावगम्याय नमः Oṁ Bhāvagamyāya Namaḥ
66 ॐ सर्वसंपत्कराय नमः Oṁ Sarvasaṁpatkarāya Namaḥ
67 ॐ श्री गुरुमूर्तये नमः Oṁ Śrī Gurumūrtaye Namaḥ
68 ॐ शिवात्मकाय नमः Oṁ Śivātmakāya Namaḥ
69 ॐ सदाशिवाय नमः Oṁ Sadāśivāya Namaḥ
70 ॐ परमेश्वराय नमः Oṁ Parameśvarāya Namaḥ
71 ॐ ब्रह्मचर्यव्रताय नमः Oṁ Brahmacaryavratāya Namaḥ
72 ॐ विद्वरेष्ठाय नमः Oṁ Vidvareṣṭhāya Namaḥ
73 ॐ दृढसंकल्पाय नमः Oṁ Dṛḍhasaṁkalpāya Namaḥ
74 ॐ श्रद्धाय नमः Oṁ Śraddhāya Namaḥ
75 ॐ परमगंभीर्याय नमः Oṁ Paramagaṁbhīryāya Namaḥ
76 ॐ सर्वफलप्रदाय नमः Oṁ Sarvaphalapradāya Namaḥ
77 ॐ सर्वगम्याय नम: Oṁ Sarvagamyāya Namaḥ
78 ॐ सर्वरोगारिष्ठानाशाय नम: Oṁ Sarvarogāriṣṭhānāśāya Namaḥ
79 ॐ एकाकाररूपाय नमः Oṁ Ekākārarūpāya Namaḥ
80 ॐ सर्वसाक्षिणे नम: Oṁ Sarvasākṣine Namaḥ
81 ॐ सर्वात्माय नमः Oṁ Sarvātmāya Namaḥ
82 ॐ सूक्ष्मरूपाय नमः Oṁ Sūkṣmarūpāya Namaḥ
83 ॐ अहंशब्दवाच्याय नमः Oṁ Ahaṁśabdavācyāya Namaḥ
84 ॐ पुरुषप्रकृतिरूपाय नमः Oṁ Puruṣaprakṛtirūpāya Namaḥ
85 ॐ आत्मशक्तिरूपाय नमः Oṁ Ātmaśaktirūpāya Namaḥ
86 ॐ रूपारूपाय नमः Oṁ Rūpārūpāya Namaḥ
87 ॐ विश्वरक्षाय नमः Oṁ Viśvarakṣāya Namaḥ
88 ॐ लीलाप्रियाय नमः Oṁ Līlāpriyāya Namaḥ
89 ॐ मायामोहविजेताय नमः Oṁ Māyāmohavijetāya Namaḥ
90 ॐ ज्ञानप्रदाय नमः Oṁ J˝ānapradāya Namaḥ
91 ॐ विशुद्धतपस्वरूपाय नमः Oṁ Viśuddhatapasvarūpāya Namaḥ
92 ॐ मौनव्रताय नमः Oṁ Maunavratāya Namaḥ
93 ॐ आनंदातीताय नमः Oṁ Ānaṁdātītāya Namaḥ
94 ॐ प्रशान्तरूपाय नमः Oṁ Praśāntarūpāya Namaḥ
95 ॐ अत्याश्रमाय नमः Oṁ Atyāśramāya Namaḥ
96 ॐ शरणागतवत्सलाय नमः Oṁ Śaraṇāgatavatsalāya Namaḥ
97 ॐ करुणारसभरिताय नमः Oṁ Karuṇārasabharitāya Namaḥ
98 ॐ दृढज्ञानवैराग्यराशिये नमः Oṁ Dṛḍhaj˝ānavairāgyarāśiye Namaḥ
99 ॐ मतातीताय नमः Oṁ Matātītāya Namaḥ
100 ॐ सर्वरूपिणे नमः Oṁ Sarvarūpiṇe Namaḥ
101 ॐ आनंदसागराय नमः Oṁ Ānaṁdasāgarāya Namaḥ
102 ॐ सत्चित्प्रकाशाय नमः Oṁ Satcitprakāśāya Namaḥ
103 ॐ आत्मशोभाविभव सम्पन्नाय नमः Oṁ Ātmaśobhāvibhava Sampannāya Namaḥ
104 ॐ अज्ञान तिमिरहरणाय नमः Oṁ Aj˝āna Timiraharaṇāya Namaḥ
105 ॐ कामादिशत्रुविजेताय नमः Oṁ Kāmādiśatruvijetāya Namaḥ
106 ॐ जितेन्द्रियाय नमः Oṁ Jitendriyāya Namaḥ
107 ॐ सहज समाधिस्थिताय नमः Oṁ Sahaja Samādhisthitāya Namaḥ
108 ॐ सर्वमंगलकराय नमः Oṁ Sarvamaṁgalakarāya Namaḥ
इति श्री लक्ष्मणाष्टोत्तरशतनामावली सम्पूर्णम्
Iti Śrī Lakṣmaṇāaṣṭottaraśatanāmāvalī Sampūrṇam